0
Főoldal Adatvédelem

Adatvédelem

AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

A www. Falatozz.hu oldal és mobilalkalmazás üzemeltetője a Diston-Line Kft. tiszteletben tartja Felhasználóik személyes adatainak védelméhez fűződő jogokat. 

Cégnév:  DISTON-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 3535 Miskolc, Körmöci utca 20. 

Cégjegyzékszám: 05-09-019809 

Adószám: 22709776-2-05 

Képviseletében: Veres László ügyvezető 

E-mail:  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 

https://falatozz.hu/ 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linkekről: 

https://falatozz.hu/adatvedelem/

 

DEFINÍCIÓK  

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában. 

vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő vállalkozásokat és egyesületeket is. 

panasz: Panasznak minősül, minden a Falatozz.hu tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő olyan egyedi kérelem, reklamáció, vagy javaslat, amelyben a panaszos a Falatozz.hu eljárását kifogásolja. Nem minősül panasznak, ha az érintett általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel, fogalmaz meg.  

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI  

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság 
A vállalkozás az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság). 

2. Célhoz kötöttség 
A vállalkozás a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi,  és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).  

3. Adattakarékosság  
A vállalkozás az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a vállalkozás nem gyűjt, és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges. 

4. Pontosság 
A vállalkozás adatkezelése pontos és naprakész. A vállalkozás minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság). 

5. Korlátozott tárolhatóság 
A vállalkozás a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság). 

6. Integritás és bizalmas jelleg 
A vállalkozás megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).  

7. Elszámoltathatóság  
A vállalkozás felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a vállalkozás igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a vállalkozás gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A vállalkozás a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít. 

8. „Privacy by design”  
Nagyon tudatos adatvédelmi gondolkodásmód, amely nagyon röviden összefoglalva azt jelenti, hogy mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre a fenti elvek hatékony megvalósítása, a kötelezettségek teljesítése, jogi garanciák beépítése stb. céljával, mindezeket pedig szabályozottan és részletesen dokumentáltan teszi meg. A gyakorlatban a gondolkodásmódot elősegíti a munkavállalók oktatása, adatvédelmi tudatossága, valamint az egyes adatkezelések bevezetése és/vagy rendszeres felülvizsgálata során használt hatásvizsgálat, kockázatelemzés, érdekmérlegelési teszt. 

 

ADATKEZELÉSEK 

 

1. A https://falatozz.hu/oldalon történő kapcsolatfelvétel 
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Adatkezelés célja 
A Falatozz.hu weboldalon a kapcsolatfelvétel telefonos úton, ügyfélszolgálati Chat vagy a e-mail címen lehetséges. Ezen elérhetőségeken felvett személyes adatok kezelésének célja: 

-kapcsolatfelvétel, kérdések megválaszolása,
-meglévő ügyfelekkel történő kapcsolattartás,
-ajánlattétel és ahhoz kapcsolódó tájékoztatás nyújtása, szerződéskötés elősegítése,
-panasz benyújtása és azok kivizsgálása,
-állás ajánlatra jelentkezés. 

Kezelt személyes adatok köre 
A kapcsolattarás keretében kezelt személyes adatok köre illeszkedik a megkeresés tartalmához, így név, e-mail cím, telefonszám, egyéb megjegyzés („üzenet”), megkeresés dátuma.
E-mail cím: Kapcsolatfelvételéhez az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
Név: Érintett beazonosítása

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások 

Az érintettek köre:
A weboldalon (telefon, Chat, vagy e-mail) keresztül kapcsolatot felvevő valamennyi érintett. A rendelés regisztrációhoz kötött, azonban a fent részletezett kapcsolati pontokon nem regisztrált érintett is keresheti az Adatkezelőt.  

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel tárgyában megjelölt kérdés megválaszolásáig, a beérkezett megkeresések lezárásig terjed. Az érintett kérésére azonnal intézkedik Adatkezelő a törlésről. Érintett elérhetetlensége esetén 30 napot meghaladó esetben törlésre kerülnek a korábban felvett személyes adatok. 
Telefonbeszélgetések hangfelvételének megőrzési határideje 5 év, panaszbejelentés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése alapján.
Chat-ben történt beszélgetések megőrzési határideje 1 év. Amennyiben panasz bejelentés történik arról Adatkezelő jegyzőkönyv felvétele után a jegyzőkönyv megőrzésére a fogyasztóvédelmi törvény értermében 3 évig köteles.
E-mail megkeresés esetén megőrzési határideje 1 év, amennyiben panasszal fordulnak elektronikus úton az Adatkezelőhöz abban az esetben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 (három) év. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő a fenti alapelvek tiszteletben tartásával ismeri meg és kezeli. A személyes adatokhoz kizárólag Adatkezelő olyan munkatársai férnek hozzá, akik az ügyfélszolgálaton kezelik a telefon, Chat, továbbá e-mailezéseket. 
Bizonyos (Adatkezelő által meghatározott, indokolt) esetben meghatalmazást adhat Adatkezelő, más területeken dolgozó kollégáinak a hozzáféréshez, de csak a vonatkozó üggyel kapcsolatosan.  

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való: 
-Telefon esetében: hozzáférést, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
-Chat esetében: hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
-E-mail esetében: hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni 
E-mail:  
Telefonon: +36 1 770 80 80 - Minden nap 9:00-23:00 között
Chat: https://falatozz.hu/ oldalon keresztül. 

Az adatkezelés jogalapja 
Az érintett jogos érdeke, 6. cikk (1) bekezdés f) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése. 

Tájékoztatás 
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogos érdeken alapul.

Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó 
Hívások esetén:
Cég név: Opennetworks Kft.
Cím: 125 Budapest, Kiss Áron utca 9
Cégjegyzékszám: 01-09-723926
Adószám: 13213343-2-43
Ticketing rendszer (MiniCRM) emailek esetén:
Cég név: MiniCRM Zrt
Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Cégjegyzékszám: 01-10-047449
Adószám: 23982273-2-42.
Webchat esetén: 
Cég név: Daktela s.r.o
Cím: Vinohradská 2828/151, Žižkov 130 00 Prága 3, Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám: C 106338
Adószám: CZ27232263 

 

2. A https://falatozz.hu/oldalon történő regisztráció 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Adatkezelés célja
Adatkezelőző az általa üzemeltetett weboldalon nyújtott szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe, amely weboldal BELÉPÉS /REGISZTRÁCIÓ menüpontja alatt érhető el. A regisztráció elsődleges célja kényelmi szolgáltatások nyújtása:
-rendelések lebonyolításának megkönnyítése azáltal, hogy a szolgáltatás akár a weboldalon belépve automatikusan igénybe vehető,
-korábbi rendelések adatainak tárolása,
-regisztrált felhasználók számára elérhető akciós ajánlatok megjelenítése. 

Kezelt személyes adatok köre 

A regisztrációkor megadott adatok:
-Név
-E-mail cím (az az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon)
-Telefonszám
-Szállítási cím adatok  

Adatkezelő a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.Számlázási kártyaadatokat a rendszer semmilyen formában nem tárol.  

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások 

Az érintettek köre 
A weboldalon regisztráló valamennyi felhasználó.  

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje 
A regisztrációkor megadott, valamint a fiók használata során keletkezett adatait a regisztráció törléséig kezeljük. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei 
A személyes adatokat az adatkezelő a fenti alapelvek tiszteletben tartásával ismeri meg és kezeli. A személyes adatokhoz kizárólag kapcsolódó munkavállalók láthatják.  

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése 
-Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.  

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni 
-E-mail:  
-Telefonon: +36 1 770 80 80 - Minden nap 9:00-23:00 között
-Chat: https://falatozz.hu/ oldalon keresztül. 

Az adatkezelés jogalapja 
Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése. 

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Hozzájárulásának visszavonása vagy az adatok nem megadása esetén nem tudjuk a regisztrációhoz kapcsolódó kényelmi funkciókat biztosítani. 

 

3. A Falatozz.hu mobilapplikáció 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Adatkezelés célja
Adatkezelőző az általa üzemeltetett weboldal mellett egy applikációt is üzemeltet. 
Csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe, mely regisztráció összeköttetésben van a https://falatozz.hu/ weboldallal így egy fiókból elérhető a weboldal és az applikáció is. A regisztráció elsődleges célja kényelmi szolgáltatások nyújtása:
-rendelések lebonyolításának megkönnyítése azáltal, hogy a szolgáltatás akár a weboldalon belépve automatikusan igénybe vehető,
-korábbi rendelések adatainak tárolása,
-regisztrált felhasználók számára elérhető akciós ajánlatok megjelenítése. 

Kezelt személyes adatok köre 
A regisztrációkor megadott adatok:
-Név
-E-mail cím (az az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon)
-Telefonszám
-Szállítási cím adatok

Adatkezelő a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.
Számlázási kártyaadatokat a rendszer semmilyen formában nem tárol. 
Helyadatok (hozzávetőleges (hálózatalapú) helyadatok) 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások 

Az érintettek köre
Az applikáción regisztráló valamennyi felhasználó.  

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje 
A regisztrációkor megadott, valamint a fiók használata során keletkezett adatait a regisztráció törléséig kezeljük. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei 
A személyes adatokat az adatkezelő a fenti alapelvek tiszteletben tartásával ismeri meg és kezeli. A személyes adatokhoz kizárólag kapcsolódó munkavállalók láthatják.  

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése 
-Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.  

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni 
-E-mail:  
-Telefonon: +36 1 770 80 80 - Minden nap 9:00-23:00 között
-Chat: https://falatozz.hu/ oldalon keresztül. 

Az adatkezelés jogalapja 
Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése. 

Tájékoztatás 
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Hozzájárulásának visszavonása vagy az adatok nem megadása esetén nem tudjuk a regisztrációhoz kapcsolódó kényelmi funkciókat biztosítani. 

Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó 
Cégnév: DISTON-LINE Kft.
Székhely: 3535 Miskolc, Körmöci utca 20.
Adószám: 22709776-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-019809 

 

4. A https://falatozz.hu/oldalhoz kapcsolódó hírlevél 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Tájékoztatjuk, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Az Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. 

Név, e-mail cím.
Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. 

A feliratkozás időpontja
Technikai művelet végrehajtása. 

A feliratkozás kori IP cím
Technikai művelet végrehajtása. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások 

Az érintettek köre 
A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje 
A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.  

Az adatkezelés célja: 
Újdonságokat, személyre szabott ajánlatok, személyes érdeklődésre vonatkozó ajánlásokat tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei 
A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.  

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni 
E-mail:  
Telefonon: +36 1 770 80 80 - Minden nap 9:00-23:00 között
Chat: https://falatozz.hu/ oldalon keresztül. 

Az adatkezelés jogalapja 
Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése 

Tájékoztatás 
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 

Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó: 
Cégnév: DISTON-LINE Kft.
Székhely: 3535 Miskolc, Körmöci utca 20.
Adószám: 22709776-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-09-019809 

 

5. A „Google Ads” konverziókövetés alkalmazása 

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). 

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.  

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. A felhasználók tömegéből az egyes felhasználó, érintettek nem beazonosíthatóak, így személyes adatkezelés nem történik.   

Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.  

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.  

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/ 

 

6 .A „Google Analytics” alkalmazása 

 

Adatkezelő honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) web elemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.  

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban a szerverre történő megérkezéskor, de a háttértárba való írás előtt megrövidíti. (https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en)

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.  

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

 

7.A „sütik” alkalmazása (cookie) 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások 

Az érintettek köre
A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

Az adatkezelés célja 
A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje 
A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig illetőleg kettő évig tartó időszak a google analitycs által kiadott szabályozók szerint:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei 
Az adatkezelő a sütik használatával nem kezel személyes adatokat. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése 
Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni, valamint módosítani a böngészők Süti Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

Az adatkezelés jogalapja 
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

Süti kategóriák 

Kategória Süti Adat Cél Lejárat
Kényelmi TRADEDOUBLER A cashback oldalról érkező azonosító A felhasználó rendelésének összekapcsolása a Casback-el 1 év
Szükséges falatozz_id Generált/HASH Felhasználó azonosítása 1 év
Analitikai

gPurchase 

Generált/HASH

Tároljuk, hogy a Google analytics számára elküldtük-e a rendelés adatait 

1 év
Analitikai fbPurchase  Generált/HASH Tároljuk, hogy a Facebook analitika számára elküldtük-e a rendelés adatait 1 év
Szükséges cookieAccepted Logikai  Süti elfogadást tároljuk  1 év
Kényelmi releaseAlert Logikai Komolyabb, hosszabb ideig tartó leállással járó frissítések/karbantartás esetén a megjelenő üzenet csak egyszer jelenjen meg 1 év
Kényelmi categoriesOpened Logikai Étlapon a kategóriék alapértelmezett kinyitva vagy összecsukva legyenek 1 év
Kényelmi toppingImages Logikai Étlapon a feltétek kép vagy szöveg formájában jelenjenek meg 1 év
Kényelmi eco Logikai Környezetbarát csomagolásos ételeknél ikon megjelenítése 1 év
Kényelmi redirectAlertDisabled Logikai Amikor elkészült az applikáció, akkor a főoldalon volt egy teljes képernyős banner, ezt kapcsolta kisd ez a süti ha már lekattintották 1 év
Hirdetés  _fbp Azonosító Facebook pixel 3 hónap
Analitikai _ga Azonosító Google Analytics Böngésző bezárása
Analitikai _ga_* Azonosító Google Analytics Böngésző bezárása/6 hónap
Hirdetés _tt_enable_cookie Logikai TikTok pixel 6 hónap

Hirdetés

_ttp Hash TikTok pixel 6 hónap 
Szükséges PHPSESSID Hash Munkamenet azonosító Böngésző bezárás

 

8. A közösségi oldalak 

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Facebook/Instagram/ TikTok stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 
A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, eredményeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, „követése” népszerűsítése. A Falatozz.hu a közösségi oldalakon semmilyen kapcsolatot nem tart fenn felhasználókkal, lájkolókkal, követőkkel. A kapcsolatfelvétel csak a fent részletezett platformokon érhető el érintettek számára.    

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatások 
Az érintettek köre 
Valamennyi érintett, aki regisztrált a közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt, vagy „követi” azt. 

Az adatkezelés célja 
A közösségi oldalakon, a weboldal és a vállalkozás egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, ajánlatainak, újdonságainak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, „követése” népszerűsítése. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

Az adatkezelés jogalapja 
Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. 

9. Az egyéb adatkezelések 
Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, chat stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, chat-ben stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, a fent leírtak alapján és idő elteltével törli. 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 
A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

SuperShop Kft.
Levelezési cím: 1476 Budapest,  Pf.  249.
Cégjegyzékszám: 01-09-674945
Adószám: 11756114-2-43 

OTP Mobil Szolgáltató Zrt. 
Levelezési cím: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-42 

Tárhely-szolgáltató 
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

Rackforest Zrt. 
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. ajtó
Adószám: 32056842-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-142004 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. 
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

Weboldal üzemeltető 
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetése 
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
DISTON-LINE Kft.
Székhely: 3535 Miskolc, Körmöci utca 20.
Adószám: 22709776-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-019809
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az adatkezelő által megadott személyes adatok.
4. Az érintettek köre: Az adatkezelő munkavállalói, tagjai, partnerei.
5. Az adatkezelés célja: weboldal üzemeltetés, karbantartás.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a törlési kérelméig tart az adatkezelés. 
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

Online fizetési szolgáltatók:  

BIG FISH Payment Services Kft. 
Székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.
Adószám: 26355159-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-325828 

Barion Payment Zrt. 
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.
Adószám: 25353192-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-048552 

OTP Mobil Kft. 
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Adószám: 24386106-2-44
Cégjegyzékszám: 01-09-174466 

CIB Bank Zrt. 
Székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.
Adószám: 10136915-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-041004 

OTP Bank Nyrt. 
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Adószám: 10537914-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-041585 

K&H Bank Zrt. 
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám: 10195664-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-041043 

MBH Bank Nyrt. 
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.
Adószám: 10011922-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-040952 

SuperShop Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 30-32. 4 és. 5.em
Adószám: 11756114-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-674945 

Éttermi szoftverek:  

Cetli 
Lokomotor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 6000 Kecskemét, Mezei utca 5.
Adószám: 32118498-1-03
Cégjegyzékszám: 03-09-136769 

Cassapoint 
ToolSite Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.
Adószám: 13824235-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-232387 

Com-passz 
COM-PASSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8640 Fonyód, Szent István utca 4.
Adószám: 11488246-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-303333 

EatWithMe 
Torchio Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1192 Budapest, Szőnyi köz 2.
Adószám: 26559906-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-332101 

Neuwebdesk 
Neubauer János e.v.
Székhely: 1105 Budapest, Ugor utca 1. FS em. 3. ajtó
Adószám: 59379012-1-42
Nyilvántartási szám: 57399296 

OneMinOrder 
Innovair Codes Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1. em. 123. ajtó
Adószám: 25735929-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-028121


E-System/eSystem
Esystem Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 20.
Adószám: 25708736-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-284903


E-Szoftver/E-etterem.hu
Malinovszky László e.v.
Székhely: 1191 Budapest, Üllői út 178.
Adószám: 66897077-2-43
Nyilvántartási szám: 40521697 

Hotel System 
Hotelsystem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. Fsz. 1. ajtó
Adószám: 22992011-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-076644 

IntegPluto 
Jómagam Számítástechnikai Betéti Társaság 
Székhely: 2694 Debercsény, Fő út 9.
Adószám: 21846807-1-12
Cégjegyzékszám: 12-06-006099 

Orsys
V&T Global Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1158 Budapest, Thököly út 23.
Adószám: 25561399-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-282296 

Nazza 

NAZZA Software Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2067 Szárliget, Ady Endre utca 35.

Adószám: 14109236-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-013080

 

 

 

Nazza 
NAZZA Software Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2067 Szárliget, Ady Endre utca 35.
Adószám: 14109236-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-013080

Pizzaprogram 
PizzaProgram Ltd .
Székhely: London – United Kingdom, N1 7GU, 20 – 22 Wenlock Road
Adószám: 8292815 

Rillgo 
Rillgo Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 14.
Adószám: 25999440-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-300833 

RKeeper 
UCS RKeepeR Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 83-85.
Adószám: 23410819-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-964404 

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. A jelen tájékoztatóban található adatkezelések tekintetében az Adatkezelő. 

Tájékoztatáshoz való jog 
Az érintett kérelmére Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa 

Az érintett hozzáféréséhez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
- az adatforrásokra vonatkozó információ; 
- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 1. Kapcsolatfelvétel pont alatt megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. 

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

Helyesbítés joga 
Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

Törléshez való jog 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:  
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
- a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 
- vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Adathordozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

A Falatozz.hu-n elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok - felhasználó neve, e-mail címe, szállítási címe, telefonszáma, fizetés módja, megjegyzés – továbbítása a Felhasználó által kiválasztott partner étterem részére történik. 

A Diston-Line Kft. szolgáltató partnerként csatlakozott a SuperShop Törzsvásárlói Programhoz 
(Üzemeltető: SuperShop Kft.; székhely: 1095 Budapest, Mester utca 30-32. 4. és 5. em.; cégjegyzékszám: 01-09-674945; adószám: 11756114-2-43;  SuperShop Ügyfélszolgálat levelezési cím: 1476 Budapest,  Pf.  249.;  e-mail  cím: ugyfelszolgalat@supershop.hu; telefonszám: +36 1 481 6000 (munkanapokon 8:00-17:00)  (a  továbbiakban  SuperShop). 

A SuperShop Törzsvásárlói Program keretén belül a Diston-Line Kft. lehetőséget biztosít a Felhasználóknak arra, hogy a Falatozz.hu-n keresztül megrendelés során a megrendelt termékek után SuperShop pontokat gyűjtsön, amelyeket a rendszer a fizetést, átvételt követő 7 munkanapon belül jóváír a Felhasználó SuperShop pontfolyószámláján, továbbá a megrendelés ellenértékének kiegyenlítése érdekében SuperShop pontokat váltson be. A SuperShop pontbeváltás és pontgyűjtés abban az esetben lehetséges, amennyiben a Felhasználó hozzájárult az adatainak a továbbításához a SuperShop részére, valamint azok összevetéséhez a SuperShop adatbázis adataival, és ezen adatai egyeznek a SuperShop adatbázisban szereplő adatokkal.
Ha a Megrendelő az adatainak a SuperShop felé történő továbbításához és a Diston-Line Kft. általi kezeléséhez, illetve tárolásához nem járul hozzá, akkor a megrendelés alapján a megrendelés ugyan érvényesen létrejön, azonban a SuperShop ponttranzakció nem valósul meg. A fenti feltételek teljesülése esetén az Üzemeltető 7 munkanapon belül értesíti a SuperShop-ot, hogy az ideiglenes pontok zárolása megszüntethető. 

SuperShop Törzsvásárlói Program keretén belül mentett és továbbított adatok:
- SuperShop kártya száma
- SuperShop kártyán szereplő név
- Születési dátum
Az OTP Mobilszolgáltató Zrt. által üzemeltetett Simple Applikáción keresztül a Falatozz.hu-n szereplő Éttermektől való rendelés esetén, a rendelés teljesítése céljából a megrendelés adatait (név, e-mail cím, telefonszám, rendelés, fizetési státusz, rendelés végösszege, szállítási cím, számlázási név és cím) az OTP Mobil Szolgáltató Zrt. továbbítja a Diston-Line Kft. felé. Ezeket az adatokat a jelen Tájékoztató szerint kezeljük. 

Tiltakozás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a IRODA 2000 Kft. nem kezeli. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Visszavonás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Eljárási szabályok 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Kártérítés és sérelemdíj 
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

Adatvédelmi incidensek kezelése 
Adatvédelmi incidensnek minősül a Diston-Line Kft. által kezelt adatok olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál. 
Az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. 

Panasz  
Amennyiben Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük, forduljon bizalommal társaságunkhoz a tájékoztató 2. oldalán rögzített elérhetőségeinken. 

Panasztételi lehetőség 
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25) jár el.
A jelen tájékoztató 2024. április hó 2. napján lép hatályba.